Privacy policy

Loomis Belgium NV (hierna “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Via deze privacyverklaring proberen wij hier alvast een antwoord op te bieden. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren. Deze verklaring geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die ons contacteren via het contactformulier of bij ons solliciteren.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Loomis Belgium NV.
Ottergemsesteenweg 419 -9000 GENT
09/243.70.80
info@be.loomis.com
Voor vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons steeds contacteren op bovenstaande coördinaten.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij kunnen gegevens van u verwerken als u ons contacteert of heeft gecontacteerd:
Vb. een bezoek aan de website;
Vb. het invullen van ons contactformulier op onze website;
Vb. het solliciteren voor een job;

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Wij kunnen onderstaande gegevens van u verwerken; afhankelijk van de situatie beschikken wij echter niet steeds over alle onderstaande gegevens:

In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van gegevens (medische gegevens, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap vakorganisatie) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

Voor welk doel worden mijn persoonsgegevens aangewend?

De verzamelde gegevens worden enkel aangewend om u een antwoord te kunnen geven op uw vragen en of uw sollicitatie te verwerken.

Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken?

De verwerking van uw persoonsgegevens die wij verkrijgen via het contactformulier of sollicitatieformulier is gebaseerd op uw toestemming. Onderaan het formulier dient u aan te geven of u instemt met de verwerking.
Indien u uw toestemming wenst in te trekken of uw gegevens te laten wissen, verwijzen wij graag naar de vraag ‘Wat zijn mijn rechten?’.

Wie zijn de interne ontvangers van mijn persoonsgegevens?

Contactformulier: Loomis Belgium Sales en Marketing
Sollicitatieformulier: Loomis Belgium HR
We bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend in België. Wij hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot personeel en derden indien die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

Delen wij uw gegevens met derden?

Loomis Belgium NV deelt de verzamelde persoonsgegevens niet met instanties en/of organisaties die zich buiten de EU/EEG bevinden.

Wat is de bewaartermijn van mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.
De bewaartermijn van de initieel verzamelde data via het contact- en sollicitatiegegevens zijn bovendien verbonden aan uw toestemming. Op het moment dat deze wordt ingetrokken, kunnen de verzamelde gegevens worden verwijderd.

Wat zijn mijn rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post).
U beschikt over de volgende rechten:

Deze uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij uw graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen?

Dit kan door een eenvoudige mail te sturen naar info@be.loomis.com met hierbij een uitdrukkelijke vermelding van uw identiteit en de aard van het recht dat u wenst uit te oefenen.

Wat moet ik doen in geval ik een klacht heb?

U kan uw klacht steeds overmaken aan info@be.loomis.com met een duidelijke specificatie van uw klacht.
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

  • via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
  • via fax: +32 (0)2 274 48 35
  • via e-mail: contact@apd-gba.be
  • via brief: Gegevensbeschermingsautoriteit
    t.a.v. klacht - privacyafdeling
    Drukpersstraat 35
    1000 Brussel

Tot slot, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Wij kunnen eenzijdig beslissen veranderingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

Loomis Belgium NV (ci-après "nous" ou "notre", "nos") attache une grande importance à votre vie privée et considère qu'il est important que vos données personnelles soient toujours traitées avec le soin et la confidentialité nécessaires. Grâce à cette déclaration de confidentialité, nous essayons de fournir une réponse ici. Si vous avez encore des questions après avoir lu cette déclaration de confidentialité, vous pouvez toujours nous contacter. Cette déclaration ne s'applique qu'aux données personnelles que nous traitons en tant que responsable du traitement. Il s'applique au traitement des données personnelles des personnes qui nous contactent via le formulaire de contact ou postulent pour un emploi chez nous.

Qui est responsable du traitement des données?

Loomis Belgium SA.
Ottergemsesteenweg 419 -9000 GAND
09 / 243.70.80
info@be.loomis.com
Pour toute question concernant cette déclaration ou le traitement de vos données personnelles, vous pouvez toujours nous contacter aux coordonnées ci-dessus.

Quand allons-nous collecter vos données?

Nous pouvons traiter vos données si vous nous contactez ou si vous nous avez contacté:
Ex. une visite sur le site Web;
Ex. remplir notre formulaire de contact sur notre site Web;
Ex. postuler à un emploi;

Quelles données pouvons-nous collecter?

Nous pouvons traiter les informations ci-dessous de vous; selon la situation, cependant, nous n'avons pas toujours toutes les informations suivantes:

En principe, nous ne traiterons aucune catégorie spéciale de données (données médicales, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, organisation syndicale), à moins qu'elles ne nous soient transférées avec votre consentement explicite.

Dans quel but mes données personnelles sont-elles utilisées?

Les données recueillies ne seront utilisées que pour vous donner une réponse à vos questions et pour traiter votre demande.

Quelles sont les bases juridiques que nous utilisons pour traiter vos données?

Le traitement de vos données personnelles que nous obtenons via le formulaire de contact ou le formulaire de candidature est basé sur votre consentement. Au bas du formulaire, vous devez indiquer si vous êtes d'accord avec le traitement. Si vous souhaitez retirer votre consentement ou faire supprimer vos données, veuillez se référer à la question «Quels sont mes droits?»

Qui sont les destinataires internes de mes données personnelles?

Formulaire de contact: Ventes et marketing de Loomis Belgium
Formulaire de candidature: Loomis Belgium HR
Nous ne conservons vos informations personnelles qu'en Belgique. Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles (de précaution) physiques et appropriées nécessaires en vue de sécuriser vos données personnelles contre toute perte ou toute forme de traitement illégal. Nous limitons l'accès aux informations personnelles au personnel et aux tiers s'ils ont besoin d'accéder à ces informations à des fins commerciales légitimes et pertinentes.

Partageons-nous vos données avec des tiers?

Loomis Belgium SA ne partage pas les données personnelles collectées avec des autorités et / ou des organisations situées en dehors de l'UE / CEE.

Quelle est la période de stockage de mes données personnelles?

Nous ne stockons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles les données ont été collectées ou traitées. La période de rétention des données collectées initialement via les données de contact et d'application est également liée à votre consentement. Les données collectées peuvent être supprimées lors de leur retrait.

Quels sont mes droits?

Vous avez divers droits concernant les données personnelles collectées à votre sujet. Si vous souhaitez faire appel à l'un des droits suivants, veuillez nous contacter via les coordonnées mentionnées ci-dessus (par e-mail, par téléphone ou par courrier postal).
Vous avez les droits suivants:

Cependant, cet exercice des droits ci-dessus est soumis à certaines exceptions pour protéger l'intérêt public, nos intérêts et intérêts d'autres individus. Lorsque vous soumettez une demande d'exercice de vos droits, nous vérifierons d'abord votre identité en demandant une copie de votre carte d'identité. Nous faisons cela pour éviter que vos données ne tombent entre de mauvaises mains.

L'exercice de vos droits est en principe gratuit. Si votre demande est manifestement infondée ou excessive, nous pouvons vous facturer des frais raisonnables en raison des frais administratifs que nous avons engagés. Dans le même cas, cependant, nous pouvons également choisir de ne pas répondre à votre demande. Vous serez toujours informé des raisons de cela. Dans tous les cas, nous vous informerons toujours dans un délai de quatre semaines (pour les demandes simples) ou de trois mois (pour les demandes complexes ou multiples) du suivi donné à votre demande.

Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons au site Web de la Commission pour la protection de la vie privée: https://www.privacycommission.be/fr/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-0